© STESYS 2016 - váš stabilní partner pro vaše projekty
STESYS

cor-ten

corten

CORTEN F1

obklad fasády - svislé ohyby tl. plechu 2 mm rozměry od 150 x 1250 mm max. rozměr 600 x 3000 mm
COR-TEN  - fasády - interiérové obklady - zahradní prvky

CORTEN F2

obklad fasády - bez ohybů tl. plechu od 2,5 mm do 4 mm rozměr od 500 x 500 mm max. rozměr 1400 x 2900 mm

CORTEN F3

obklad fasády- kazety tl. plechu od 1,5 mm rozměr od 500 x 300 mm max. rozměr 2200 x 700 mm
Více k materiálu Corten: Základní specifickou vlastností ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi (tzv. patinujících ocelí) je jejich schopnost tvořit za vhodných atmosférických podmínek postupně na svém povrchu vrstvu oxidů (patiny), která významně zpomaluje rychlost koroze. První patinující ocel byla patentována a uvedena v r 1933 v USA pod obchodním názvem Corten. V období po r. 1968 byly v ČSSR vyvinuty oceli s označením Atmofix, které jsou svými charakteristikami srovnatelné s ocelemi Corten.
Patinující oceli jsou nízkolegované oceli obsahující malé množství Cr, Cu, Ni, P a dalších legujících prvků (Mo). Obsah legujících prvků běžně nepřesahuje 2%, některé nově vyvíjené patinující oceli však mají obsah legujících prvků vyšší (např. japonské oceli s obsahem niklu až 3%). V současné době se vyrábí ve světě více než 30 typů patinujících ocelí. Důležitá je vyváženost jednotlivých legujících prvků – kombinace Cu-P-Cr. Kvalita ocelí je specifikována normou  ČSN EN 10025-5 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 5: Technické dodací podmínky pro konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi
.
Obchodní označení
Obsah jednotlivých prvků v oceli [hm.%]
C
Mn
Si
P
S
Ni
Cr
Cu
V
Al
Nb
Cor-Ten A
0,09
0,35
0,30
0,081
0,005
0,27
0,48
0,28
0,037
Cor-Ten B
0,19
0,80
1,25
0,30
0,65
0,04
0,05
0,40
0,40
0,65
0,25
0,40
0,02
0,10
Atmofix A
0,12
0,30
1,00
0,25
0,75
0,05
0,06
0,04
0,30
0,60
0,50
1,25
0,30
0,55
0,01
0,10
0,01
Atmofix B
0,10
0,17
0,90
1,20
0,20
0,45
0,03
0,06
0,04
0,30
0,60
0,40
0,80
0,30
0,55
0,01
0,1
0,04
Počáteční korozní rychlost patinujících ocelí je přibližně stejná jako u běžných konstrukčních uhlíkových ocelí, vyšší odolnost proti atmosférické korozi se projeví až po určité době. Tvorba ochranné vrstvy korozních produktů – patiny – je podmíněna cyklickým působením mokrých a suchých period. Ve vhodných atmosférických podmínkách (uplatňuje se i vliv znečištění ovzduší) vzniká postupně pevná a přilnavá vrstva korozních produktů – patina, která zpomaluje korozní proces. Vrstva patiny se vyvíjí postupně a ustálených vlastností dosahuje cca po 3 až 5 letech. Struktura, barva i ochranná   funkce patiny závisí na vlastnostech prostředí a konstrukčním uspořádání. Základními vlastnostmi patiny jsou především vyšší kompaktnost a nižší poréznost ve srovnání s běžnou korozní vrstvou, více amorfních podílů, místní nahromadění sloučenin legujících prvků, apod. Tloušťka vrstvy patiny dosahuje max. 200μm, průměrné tloušťky jsou cca 100μm.
Vrstva patiny sestává z podvrstev, které se odlišují zejména svými mechanickými vlastnostmi. Hlavní složky korozních produktů oceli jsou goethit α-FeOOH (nejstabilnější fáze), akaganeit α-FeOOH, lepidokrokit γ-FeOOH, magnetit Fe a také amorfní a nestechiometrické sloučeniny. Na základě porovnání poměru jednotlivých sloučenin ve vrstvě patiny byl definován index PAI (Protective Ability Index), který je kvantitativním kritériem ochranné účinnosti patiny. Ochranná účinnost vzniklých vrstev oxidů závisí zejména na jejich schopnosti bránit proniku agresivního prostředí vrstvou a snižovat významně korozní rychlost. V běžných atmosférických podmínkách (korozní agresivita stupně C3) se v období cca 3 – 4 roky expozice sníží korozní rychlost patinujících ocelí na hodnoty 5 – 7μm.r-1  na rozdíl od běžných konstrukčních uhlíkových ocelí, u kterých se sníží pouze na hodnotu 25–30µm.r-1. Povrchová úprava patinujících ocelí se obecně nepředpokládá a nevyžaduje. Patinující oceli se využívají dlouhodobě zejména pro ocelové konstrukce, kde možnost aplikace bez protikorozní ochrany přináší řadu technologických a ekonomických výhod, kde struktura a barva patiny není na závadu. Nátěry se případně aplikují na vybrané plochy, kde nejsou předpoklady pro tvorbu ochranné patiny, nebo dodatečně na místa s poruchou tvorby patiny. Zásady provozní kontroly a údržby konstrukcí z patinujících ocelí nejsou v současných technických normách (ČSN ani EN) konkrétně určeny, některá obecná pravidla je možné čerpat z různých technických prospektů a podkladů výrobců válcovaného materiálu a konstrukcí z patinujících ocelí, např. z podnikové normy VN 73 1466 z roku 1995. Některé současné oficiální dokumenty (např. TKP 19 a TP 197 schválené Ministerstvem dopravy ČR) naopak vytvářejí zbytečné překážky účelnému využívání patinujících ocelí v nosných konstrukcích a mostech, protože obsahují celou řadu technicky nesprávných a ekonomicky nepřijatelných tvrzení a požadavků. (zdroj: Atmofix.cz - 1/2011) Patinující ocel - Corten se stává velmi atraktivním materiálem v oblasti architektury, zejména pro vytváření finální podoby částí nebo celků fasád. Je včak právě na designérech a architektech, jestli zvolí Corten tak, kde má vyniknout a nebo jestli se má stát součástí celkové scémy zástavby. Jeho použití má své příznivce ale i odpůrce, jako je to i u jiných materiálů, na které jsme si již v posledních 20ti letech postupně přivykli. Jeho použití má své designové ale i praktické výhody (není nutné provádět povrchové úpravy, zejména   v místech s nepříznivými povětrnostními podmínkami je to významná ekonomická úspora). Při vhodné kombinaci - Corten - kámen - dřevo (příp. i beton) je jeho funkční a estetická hodnota velmi vysoká. Nebojte se Corten použít i na privátních objektech - výsledek je vždy překvapující.
3
O
4
Corten - inspirace ze světa
PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY - COR-TEN:
Na vzorcích byly použity plechy Corten s přirozenou korozí ve stáři cca 45 dnů.

stárnutí cor-tenu 

Věděli jste, že cor-ten se mění v čase?

My ano!

10 let s Vámi
2006-2016

Info o CORTENU